foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół Nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

KALENDARZ DYDAKTYCZNY

 

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

rok szkolny 2017/2018

II OKRES

od 29.01.2018 r. do 22.06.2018 r.

Klasy III LO: od 29.01.2018 r. do 27.04.2018 r.

Klasy IV technikum: od 18.12.2017 r. do 27.04.2018 r.

 

Termin

Zadanie

22.01-04.02.2018 r.

Ferie zimowe

12.02-23.02.2018 r.

Praktyka – klasa IIG – technik ekonomista

21.02.2018 r.

godz. 1500

Robocze zebranie Rady Pedagogicznej /*

15-17.03.2018 r.

Rekolekcje

29.03-03.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 06.04.2018 r.

Wystawienie propozycji ocen w klasach programowo najwyższych (do godz. 15.00)

10.04.2018 r.

godz. 1600

Spotkanie wychowawców z rodzicami

– tylko klasy maturalne.

19.04.2018 r.

godz. 1600

Spotkanie wychowawców z rodzicami

- klasy niematuralne

20.04.2018 r.

do godz. 1500

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych.

24.04.2018 r.

godz. 1500

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

(dotyczy klas maturalnych)

16.04-15.05.2018 r.

Praktyka – klasy 3H i 3J -  TE i TI

27.04.2018 r.

godz. 1200

Zakończenie roku szkolnego w klasach programowo najwyższych.

04-20.05.2018 r.

05-25.05.2018 r.

Egzamin maturalny – część pisemna.

Egzamin maturalny – część ustna.

04,07,08 maja 2018 r.

31.05.2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

01.06.2018 r.

do godz. 1400

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych.

04-06.06.2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o propozycji ocen końcowo - rocznych. (wg ustalonych zasad)

15.06.2018 r.

do godz. 1500

Wystawienie ocen końcoworocznych.

19.06.2018 r.

godz. 15.00

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej /*

22.06.2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

27.06.2018 r.

godz. 900

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły

za rok szkolny 2017/2018

Luty - sierpień 2018 r.

Rekrutacja do szkoły.

15-29.08.2018 r.

Egzaminy poprawkowe /*

23.06-31.08.2018 r.

Ferie

30.08.2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej /*

/* - termin może ulec zmianie

 

 

 

KALENDARZ DYDAKTYCZNY

 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

rok szkolny 2017/2018

I OKRES

od 04.09.2017 r. do 31.01.2018 r. klasy I-III LO i T

od 04.09.2017 r. do 16.12.2017 r. – klasy IV T

 

Termin

Zadanie

30.08.2017 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

04.09.2017 r.

godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

08.09.2017 r.

Kiermasz podręczników – sala 116, od godz. 10.00 -11.00

14.09.2017 r.

godz. 15.00

/*

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

a)       analiza wyników testów diagnostycznych

       – czerwiec 2017

b)       nadzór pedagogiczny

c)       sprawy różne

14-15.09.2017 r.

Testy diagnostyczne w klasach pierwszych:

a) język polski

b) język obcy – IV.1

c) matematyka

21.09.2017 r.

godz. 1600

Spotkanie wychowawców z rodzicami (wybór samorządów klasowych, uzupełnienie składu Rady Rodziców, zadania wychowawczo-opiekuńcze szkoły, deklaracje rodziców)

Pedagogizacja Rodziców.

27.09.2017 r.

godz. 15.00

Robocze Zebranie Rady Pedagogicznej

 

do 30.09.2017 r.

Złożenie deklaracji maturalnej.

16.11.2017 r.

godz.16.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

- wszystkie klasy

- poinformowanie uczniów i rodziców o propozycji ocen śródrocznych (zgodnie ze statutem szkoły) - tylko IV T

28.11.2017 r.

do godz. 14.00

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych

- klasy IV T

13.12.2017 r.

godz. 15.00

Klasyfikacyjna Zebranie Rady Pedagogiczna – dotyczy klas IV T

14.12.2017 r.

godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami – poinformowanie o osiągnięciach uczniów - dotyczy klas IV T

15.12.2017 r.

Zakończenie semestru pierwszego dla uczniów klas czwartych technikum

23-31.12.2017 r.

Przerwa świąteczna

02.01.2018 r.

do godz. 14.00

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych

- pozostałe klasy

03-04.01.2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o propozycji ocen śródrocznych (zgodnie ze statutem szkoły)

- pozostałe klasy

15.01.2018 r.

do godz. 1400

Wystawienie ocen śródrocznych.

17.01.2018 r. godz. 1500

Klasyfikacyjna Zebranie Rady Pedagogicznej –pozostałe klasy

18.01.2018 r. godz. 1600

Spotkanie z rodzicami – poinformowanie o osiągnięciach ucznia

22.01.2018

-04.02.2018 r.

Ferie zimowe

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Rights Reserved.

Facebook ZSNR1